Νόμοι

Κατά καιρούς θα προσπαθούμε να συγκεντρώνουμε νόμους που θα ανακοινώνονται και θα αφορούν τη προστασία των αδεσπότων και δεσποζόμενων ζώων, κι όχι μόνο.

  • Νόμοι περί αδεσπότων, ζώα συντροφιάς κ.ά. // https://nomoi.info/ΦΕΚ-Α-191-2003-σελ-1.html
  • Νόμοι για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό // https://nomoi.info/ΦΕΚ-Α-15-2012.html
  • Νόμος για τη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/63/Εε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 (L 276/33/20.10.2010) «σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς» // https://nomoi.info/ΦΕΚ-Α-106-2013.html
  • Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων // https://nomoi.info/ΦΕΚ-Α-32-2014.html
  • Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (ΑΔΑ: 4Α861-ΒΩΟ)  επιτρέπεται η μεταφορά ζώου υποχρεωτικά εντός  του χώρου επιβατών // άρθρο
Advertisement