Καθορισμός των όρων & προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Κ.Υ.Α 280262